FIGURATIONER 1 juli – 13 september 2009

 

Odd Nerdrum

FIGURATIONER
1 juli – 13 september 2009

NORSK SAMLINGSUTSTÄLLNING

Utställningen ”Figurationer. Realism och romantik i norsk samtidskonst” är
den första riktigt omfattande generalmönstringen av den figurativa
konstscenen i Oslo, från 1960-talet och fram till idag. Urvalet konstnärer
och verk spänner över hela skalan, från nyromantiskt till realistiskt och
fotobaserat måleri. Det rör sig om ett genomgående kvalitativt högtstående
måleri som har sina rötter i klassiska och naturalistiska målartraditioner
och som man kan kalla för en traditionsbaserad nutidskonst.Genom att följa det figurativa måleriet från 1960-talets rätt tidstypiska
konstscen till den alternativa miljö som skapades runt Odd Nerdrum på
1980-talet och sedan fortsätta fram till ett flertal nutida,
förhållandevis unga och sinsemellan olikartade konstnärskap, så hoppas vi
kunna ge en fyllig bild av den helt unika konstnärliga miljö som vuxit
fram i Oslo under de senaste tre decennierna.
Utställningen inleds med att från ett historiskt perspektiv belysa varför
en rad konstnärer på konsthögskolan i Oslo på 1960- och 70-talet bröt med
modernismen och istället knöt an till en äldre klassicistisk tradition.
Den generation av romantiska och fotorealistiska konstnärer som slog
igenom på 1970-talet hade varit omöjlig om inte en äldre generations
skulpturprofessor som Per Palle Storm envetet bjudit modernismen motstånd
och därmed vägrat att bryta en månghundraårig tradition i
konstundervisningen.Utställningen inleds med en översikt över en rad figurativa målare som
slog igenom på 1960- och 70-talen, vilka dels fört hantverkskunnandet
vidare från äldre generationer, dels fungerat som inspiratörer för yngre
generationer av konstnärer. I denna inledande del av utställningen visas
verk av Karl Erik Harr, Terje Moe, Jan V. Sæther, Ørnulf Opdahl, Bjørn
Ransve, Svein Bolling samt Ida Lorentzen.
Därpå följer en avdelning med verk av Odd Nerdrum och konstnärer i den så
kallade ”Nerdrum-skolan”: Even Richardson, Trine Folmoe, Harald Kolderup,
Helene Knoop Sejnæs samt Stig André Ristesund.En viktig aspekt för framväxten i Oslo av ett figurativt måleri som har
sin grund en klassisk, hantverksbaserad estetik är inrättandet av en
figurativ linje på konstakademin i Oslo, vilken väckte stor debatt i
norska medier i början av 1990-talet. Utställningens tredje del är ägnad
åt konstnärer som utbildats under 1990-talet och som förenas av att de på
olika sätt knyter an till den mer klassicistiskt orienterade estetik som
lärdes ut på den figurativa linjen..I utställningens sista fas får vi stifta bekantskap med ett antal
konstnärer vilka delar en figurativ målerisk grundhållning men som ändå
inte kan betraktas utifrån samma teoretiska utgångspunkter som det mer
tydligt uttalat traditionsbaserade måleri som dittills presenterats. I
utställningens fjärde del möter vi en rad konstnärer som de sökt sig nya
vägar i riktning mot mer konceptuella och postmoderna uttrycksformer:
Christer Karlstad, Sverre Wilhelm Malling, Frank Brunner och Sverre Koren
Bjærtnes.
 Edsvik Konsthall 2009

 

I anknytning till utställningen utgavs boken Figurationer  av Johan Lundberg och Christopher Rådlund.